top of page

Våra tjänster

TEAM

De flesta team har en potential att bli mer effektiva och utveckla ett bättre samarbete.

  • Vi hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare bli ett samverkande, effektivt team.

  • Vi ger stöd till team där medlemmarna vill stärka sin roll, sina arbetsprocesser och sitt samarbete.

  • Vi erbjuder handledning till team som på olika sätt har en känslomässigt utmanande arbetssituation. Det kan handla om att man möter människor med stora svårigheter, eller hamnar i utmanande eller hotfulla situationer.

ORGANISATION

Framgångsrika organisationer har förmågan att skapa förutsättningar för engagemang, handlingskraft och samarbete med uppgiften i fokus, hos medarbetare och ledare. Vi stödjer organisationer i det arbetet med uppdrag bland annat inom områdena

  • Förändringsprocesser

  • Konflikthantering

  • Utveckling av samarbetskultur

  • Teamutveckling

  • Ledarutveckling

  • Utbildningar i kommunikation

bottom of page