top of page

Våra tjänster

KONFLIKTHANTERING

 

Överallt där samarbete behövs för att lösa en uppgift effektivt finns det förmodligen konflikter. Det är inte möjligt att reducera antalet konflikter till noll och det är heller inte önskvärt. Kan man i tidiga skeden hantera dem konstruktivt är inte konflikter alltid av ondo. Tvärtom kan de leda till en förbättring av verksamheten. Men konflikter som fortgår och som inte hanteras på ett skickligt sätt riskerar att reducera motivation och kreativitet och kan leda till brister i kvalitet och effektivitet. De kan faktiskt riskera att förgifta och lamslå en hel arbetsplats. Den typen av konflikter blir kostsamma för organisationen. Därför finns det all anledning att se till att chefer, personalspecialister, medarbetare och fackliga företrädare är skickliga på att förstå, förebygga och hantera konflikter.

Föreläsning – förstå, förebygg och hantera arbetsplatskonflikter

 

En föreläsning som ger kunskap om arbetsplatskonflikter, hur man kan förebygga dem och hur man kan hantera dem. Ni får teorier, verktyg och praktiska tips.

 

Workshop - förstå, förebygg och hantera arbetsplatskonflikter

 

En workshop som ger kunskap om arbetsplatskonflikter, hur man kan förebygga dem och hur man kan hantera dem. Under workshopen får ni möjlighet att använda teorierna på en konflikt på den egna arbetsplatsen, analysera hur ni kan utveckla det förebyggande arbetet i er organisation och reflektera kring hur ni kan bli bättre på att hantera arbetsplatskonflikter. Workshopen är en mix av teorier, verktyg, reflekterande samtal i små grupper, praktisk användning av teorier och verktyg samt individuell reflektion. En workshop för chefsgrupper eller arbetsgrupper som vill skaffa sig mer kunskap om och förmåga att förebygga och hantera konflikter.

Utbildning för chefer och HR – förstå, förebygg och hantera arbetsplatskonflikter

Utbildningen ger kunskap om arbetsplatskonflikter, hur man kan förebygga dem och hur man kan hantera dem. Ni får omsätta teorierna i praktisk hantering av egna arbetsplatskonflikter, ni tar fram ett antal förebyggande åtgärder för den egna arbetsplatsen och ni stärker er konflikthanteringsförmåga.

Hantering av arbetsplatskonflikter

Vi erbjuder stöd i konflikthantering, t ex:

  • Vägledningssamtal/Handledning vid konflikthantering för chefer eller HR/personalspecialister

  • Konfliktvägledningssamtal för parterna i en konflikt

  • Medling mellan parterna

  • Kartläggning och analys av arbetsplatskonflikter med handlingsplan för hantering av konflikten

bottom of page