top of page

Våra tjänster

LEDARUTVECKLING

Det ställs ofta stora krav på dagens ledare. Förväntningarna är höga, troligen både från omgivningen och från dig själv, samtidigt som dina resurser antagligen är knappa. Som ledare har du ett stort ansvar att bidra till att organisationen når sina mål.

Ledarskapet kräver särskilda kunskaper och förmågor. Genom olika typer av ledarutveckling erbjuder jag dig möjlighet till ökade kunskaper och färdigheter. Jag ger dig praktiska verktyg att använda i vardagen och du får under trygga former möjlighet att träna dina färdigheter.

Vi tar tillsammans fram ett upplägg som passar dig och din organisation. Det kan vara i programform över längre eller kortare tid, en seminarieserie, ett antal föreläsningar eller något annat.

Samtalsstöd/handledning är också ett bra sätt att utveckla sitt ledarskap. Det kan du läsa mer om nedan under Samtalsstöd/handledning. Välkommen att kontakta mig för mer information och/eller referenser.

LEDNINGSGRUPPEN​

Ledningsgruppen är central i varje organisation och det är av stor betydelse att gruppen fungerar som en ledning för hela organisationen. Det är viktigt att medlemmarna inte bara ser sig som företrädare för ”sina” ansvarsområden utan också tar ansvar för helheten. Kanske kännetecknas ledningsgruppen av ett antal möten för information och avrapportering? Kanske har den mer karaktären av en grupp chefer än en ledningsgrupp?

 

För att utvecklas till en effektiv ledningsgrupp behövs kunskap och träning. Jag kan hjälpa ledningsgruppen att klargöra sin betydelse för organisationen, tydliggöra rollerna och utveckla sin förmåga att skapa resultat.

Varje ledningsgrupp är unik och därför utformar vi tillsammans ett utvecklingsprogram utifrån er situation och era behov. Välkommen att kontakta mig för mer information och/eller referenser.

ARBETSGRUPPEN

 

Väl fungerande arbetsgrupper är av största vikt för organisationen. Det är där organisationens uppdrag utförs och utvecklas. Gruppen ska kunna samarbeta väl och hantera de problem som uppstår i vardagen.  

Grupputveckling kan bli aktuell i olika situationer, t ex när en ny grupp startar, när gruppen får en ny uppgift eller när affärs- eller verksamhetsplanen ska brytas ned i mål och aktiviteter. Det kan också handla om försämrade arbetsresultat, oklarheter i roll- och arbetsfördelning, konflikter i gruppen eller helt enkelt bara ett behov av en nytändning.

Jag kan hjälpa dig att utveckla din arbetsgrupp och tillsammans planerar vi för aktiviteter som utgår från gruppens förutsättningar och behov. Det kan handla om enbart stöd till dig som är ledare, men det kan också handla om att jag jobbar tillsammans med hela gruppen. Välkommen att kontakta mig för mer information och/eller referenser.

HANDLEDNING/SAMTALSSTÖD​

Det ställs stora krav på dig som chef, förväntningarna är höga och ofta arbetar du med knappa resurser. Som chef är man ofta ensam och det kan vara skönt att ha någon utomstående att samtala med. Min erfarenhet, både som chef och konsult, är att det är väldigt värdefullt att som chef ha en extern samtalspartner. En samtalspartner som kan hjälpa dig att utveckla ditt eget ledarskap, som kan ge dig verktyg, kunskap och perspektiv. Samtalsstöd till dig som chef kan ges individuellt eller i grupp, under längre tid eller under kortare tid. Hur det ska se ut avgörs av dina behov och din situation. Välkommen att kontakta mig för mer information och/eller referenser.

SAMTALSUTBILDNING/TRÄNING​

Som chef kommunicerar du hela tiden. Samtalet är kanske ditt allra viktigaste verktyg och det gäller att förvalta det rätt. Du har medarbetar-/ utvecklingssamtal, lönesamtal och svåra samtal med dina medarbetare.

Att samtala bra är detsamma som att skapa goda relationer. Och att ha goda relationer är viktigt om du ska kunna leda dina medarbetare. Jag erbjuder utbildning och träning i kommunikation och samtal för både ledare och medarbetare. Välkommen att kontakta mig för mer information och/eller referenser.

STÖD I FÖRÄNDRINGSARBETE​

Det ställs ofta stora krav på organisationen att anpassa sig efter de förutsättningar som omvärlden ger och alla chefer måste någon gång genomföra förändringar i sin organisation. Att leda förändringar kräver ofta ett strukturerat arbetssätt, en analytisk förmåga, uthållighet, mod och en förmåga att hantera motsättningar och konflikter. Och naturligtvis en tydlighet kring varför och vart man är på väg. En bra förankring är en viktig del i förändringsarbetet.

Som chef är man ofta ensam i sina tankar kring förändringsarbetet. Jag kan ge dig stöd i det, antingen som samtalsstöd till dig eller som ett externt stöd i gruppen. Tillsammans formar vi ett upplägg som passar just ditt förändringsarbete. Välkommen att kontakta mig för mer information och/eller referenser.

KONFLIKTHANTERING​

Att arbetsgrupper har ett gott samarbete är av stor betydelse för organisationens effektivitet och resultat. Men även i väl fungerande grupper utvecklas det konflikter. Konflikter i sig är inte enbart av ondo, utan kan faktiskt vara nödvändiga för utveckling. Men ibland blir konflikterna så stora att de tydligt påverkar både resultat och arbetsmiljö i en grupp. Då kan det vara värdefullt att få stöd av någon utomstående. Jag kan hjälpa er att hantera konflikter i grupper. Vi utformar insatsen efter den situation som gruppen befinner sig i. Välkommen att kontakta mig för mer information och/eller referenser.

PROJEKTARBETE

 

Att arbeta i projekt är ett strukturerat sätt att gå från idé, via handling till resultat i ett utvecklingsarbete. Det är en resultatorienterad arbetsform som ofta används i dagens organisationer.

Jag kan ge dig olika former av stöd i ditt projektarbete, som samtalspartner till dig som är uppdragsgivare eller projektledare, som bollplank till hela projektgruppen eller kanske genom att utbilda projektledare och projektmedlemmar i din organisation. Välkommen att kontakta mig för mer information.

FÖRELÄSNINGAR

 

Jag erbjuder föreläsningar inom områdena: 

  •  Ledarskap 

  •  Ledningsgruppens utveckling 

  •  Gruppens utveckling 

  •  Samarbete 

  •  Kommunikation/samtal 

  •  Svåra samtal 

  •  Konflikthantering 

  •  Förändringsarbete 

  •  Etik och moral i arbetslivet 

  •  Projektarbete

Föreläsningarna kan arrangeras för olika målgrupper och sammanhang.

Ledarskap fästpunkt
Ledningsgruppen fästpunkt
Arbetsgruppen fästpunkt
Handledning/samtal fästpunkt
Samtalsträning fästpunkt
Stöd i förändring fästpunkt
Konflikthantering fästpunkt
Föreläsningar fästpunkt
bottom of page